Revízie

Vykonávame revízie / odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických bez obmedzenia napätia v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu a v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

  • Východiskové a periodické revízie elektrických zariadení a inštalácií (rodinné domy, bytová výstavba, spoločné priestory bytových domov, technologické zariadenia budov, technologické zariadenia výroby, kotolne, regulačné stanice plynu, trafostanice,…)
  • Revízie systémov ochrany pred prepätím a bleskom (bleskozvody pasívne aj aktívne)
  • Revízie elektrických spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky
  • Revízie elektrického ručného náradia

Pridaná hodnota našej spoločnosti spočíva predovšetkým v individuálnom  prístupe ku klientovi, poskytovaní bezplatného poradenstva, sprostredkovaní komunikácie s organizáciami a inštitúciami v dotknutej sfére, archivácii dokumentácie (revíznych správ a PD) v elektronickej podobe, vr. bezodkladného vystavenia kópie v prípade straty, v pravidelnom informovaní klienta o legislatívnych zmenách v dotknutej sfére, v sledovaní termínov expirácie revíznych správ klienta a včasnom upozornení klienta na potrebu vykonania predmetných OPaOS VTZ-E. Samozrejmosťou je práca s modernými, certifikovanými a pravidelne ciachovanými meracími prístrojmi.