Legislatíva

Účel revízie elektrických zariadení podľa STN 33 1500

Účelom revízie elektrických zariadení je overovanie ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanovením noriem.

Bezpečnosť elektrického zariadenia

Podľa prílohy normy je bezpečnosťou elektrického zariadenia jeho schopnosť neohrozovať ľudské zdravie, úžitkové zvieratá alebo majetok a okolité prostredie (za stanovených podmienok prevádzky) elektrickým prúdom alebo napätím alebo javy vyvolané účinkami elektriny. Z toho vyplýva, že sa musí pri revízii overiť i funkcia zariadenia.

Neoveruje sa však jeho prevádzková spoľahlivosť, ako to stanovila predtým platná STN 34 3800, pretože k tomu nemá a nemôže mať revízny technik podmienky. Revízny technik rovnako nemôže overovať a zisťovať rôzne nebezpečenstvá, ku ktorým by mohlo pri prevádzke elektrického zariadenia prísť. Jeho činnosť je obmedzená len na zisťovanie nebezpečenstiev vyvolaných pôsobením elektriny, a to takých, s ktorými počítajú príslušné technické normy.

Revízny technik sa pri svojej práci opiera o bezpečnostné ustanovenia technických noriem. Pokiaľ výnimočne príde na ohrozenie bezpečnosti, ktoré nie je zachytené technickou normou, je rovnako potrebné, aby na neho upozornil a zároveň aby upozornil tiež príslušnú technickú normalizačnú komisiu.

 

V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. §9 ods. 1 písmeno a) predpisuje zamestnávateľovi alebo prevádzkovateľovi VTZ (vyhradeného technického zariadenia) – povinnosť sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania sa na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, vykonávať revízie elektrických zariadení (odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení) a zároveň je zamestnávateľ povinný odstraňovať nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti elektrických zariadení.

Revízia elektrického zariadenie zahŕňa v sebe úkony, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje daný stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti.

Norma STN 33 1500 je základnou normou pre revízie elektrických zariadení a zariadení pre ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny (ďalej len elektrické zariadenia). Táto norma platí pre všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu ohroziť ľudské zdravie, úžitkové zvieratá alebo majetok a okolité prostredie za stanovených podmienok prevádzky pod elektrickým prúdom alebo napätím alebo javmi vyvolanými účinkami elektriny.

Účelom revízie elektrických zariadení technických je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie spĺňa z hľadiska bezpečnosti príslušné ustanovenia STN.

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vyhradených zariadení elektrických, bleskozvodov a elektrických spotrebičov vykonávajú výlučne osoby s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie kontroly elektrických zariadení s kvalifikáciou v súlade STN 33 1500 a s Vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z..

 

 

 

LEGISLATÍVA

Prehľad najdôležitejších súvisiacich technických predpisov a noriem

Zákony NR SR

č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhlášky

MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb

Normy

STN 33 2000-4-41:2007 Elektrické inštalácie budov. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
STN 33 2000-5-51:2010 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
STN 33 2000-6:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia